Tháng Ba 31, 2023

Nước ta có bao nhiêu tỉnh thành trực thuộc Trung ương? Đáp: 64 tỉnh, thành

Nước ta có bao nhiêu tỉnh thành trực thuộc Trung ương?

Đáp: 64 tỉnh, thành