Tháng Bảy 2, 2022

Tổ chức nào sau đây không có thẩm quyền thi hành kỷ luật tổ chức đảng cấp dưới?

Tổ chức nào sau đây không có thẩm quyền thi hành kỷ luật tổ chức đảng cấp dưới?

A. Ban thường vụ đảng ủy cơ sở.

B. Ban chấp hành đảng bộ cơ sở.

C. Cấp ủy cấp trên cơ sở.

D. Ban Thường vụ cấp ủy cấp trên cơ sở.

Chọn đáp án là A