Tháng Bảy 7, 2022

Tổ chức đảng nào sau đây không thuộc đối tượng kiểm tra của đảng ủy cơ sở?

Tổ chức đảng nào sau đây không thuộc đối tượng kiểm tra của đảng ủy cơ sở?

A. Ban thường vụ đảng ủy cơ sở.

B. Chi ủy.

C. Chi bộ.

D. Đảng ủy bộ phận.

Chọn đáp án là A