Tháng Bảy 7, 2022

Chủ thể kiểm tra, giám sát từ đảng ủy cơ sở trở xuống bao gồm?

Chủ thể kiểm tra, giám sát từ đảng ủy cơ sở trở xuống bao gồm?

A. Đảng ủy cơ sở và chi bộ.

B. Ban Thường vụ đảng ủy cơ sở và chi ủy.

C. Đảng ủy cơ sở, đảng ủy bộ phận và chi bộ.

D. Chi bộ, đảng ủy bộ phận, ban thường vụ đảng ủy cơ sở, đảng ủy cơ sở, UBKT đảng ủy cơ sở.

Chọn đáp án là D