Tháng Sáu 8, 2023

Tính nhanh giá trị của biểu thức: \(B=5.101,5-50.0,15\)

Tính nhanh giá trị của biểu thức: \(B=5.101,5-50.0,15\)

A. \(100\)

B. \(50\)

C. \(500\)

D. \(1000\)

Hướng dẫn Chọn đáp án là: C

Lời giải chi tiết:

Hướng dẫn giải chi tiết

\(B=5.101,5-50.0,15=5.101,5-5.10.0,15=5\left( 101,5-10.0,15 \right)=5\left( 101,5-1,5 \right)=5.100=500\)

Chọn C.