Tháng Năm 28, 2023

Phân tích đa thức thành nhân tử \({x^3} – 8{y^3} – 2xy\left( {x – 2y} \right)\)

Phân tích đa thức thành nhân tử

\({x^3} – 8{y^3} – 2xy\left( {x – 2y} \right)\)

A. \(\left( {x – 4y} \right)\left( {{x^2} + 2{y^2}} \right)\)

B. \(\left( {x + 2y} \right)\left( {{x^2} – 4{y^2}} \right)\)

C. \(\left( {x + 4y} \right)\left( {{x^2} – 2{y^2}} \right)\)

D. \(\left( {x – 2y} \right)\left( {{x^2} + 4{y^2}} \right)\)

Hướng dẫn Chọn đáp án là: D

Phương pháp giải:

Sử dụng hằng đẳng thức \({A^3} – {B^3} = \left( {A – B} \right)\left( {{A^2} + AB + {B^2}} \right)\) để tạo nhân tử chung \(x – 2y\).

Lời giải chi tiết:

\({x^3} – 8{y^3} – 2xy\left( {x – 2y} \right)\)

\(\begin{array}{l} = {x^3} – {\left( {2y} \right)^3} – 2xy\left( {x – 2y} \right)\\ = \left( {x – 2y} \right)\left( {{x^2} + 2xy + 4{y^2}} \right) – 2xy\left( {x – 2y} \right)\\ = \left( {x – 2y} \right)\left( {{x^2} + 2xy + 4{y^2} – 2xy} \right)\\ = \left( {x – 2y} \right)\left( {{x^2} + 4{y^2}} \right)\end{array}\)

Chọn D.