Tháng Năm 31, 2023

Phân tích đa thức thành nhân tử \(2{x^2} – 3x – 2\)

Phân tích đa thức thành nhân tử

\(2{x^2} – 3x – 2\)

A. \(\left( {2x + 1} \right)\left( {x – 2} \right)\)

B. \(\left( {2x – 1} \right)\left( {x + 2} \right)\)

C. \(\left( { – 2x + 1} \right)\left( {x – 2} \right)\)

D. \(\left( { – 2x + 1} \right)\left( {x + 2} \right)\)

Hướng dẫn Chọn đáp án là: A

Phương pháp giải:

Tách hạng tử \( – 3x\) thành \(x – 4x\) để nhóm ghép tạo nhân tử chung \(2x + 1\).

Lời giải chi tiết:

\(2{x^2} – 3x – 2\)

\(\begin{array}{l} = 2{x^2} + x – 4x – 2\\ = x\left( {2x + 1} \right) – 2\left( {2x + 1} \right)\\ = \left( {2x + 1} \right)\left( {x – 2} \right)\end{array}\)

Chọn A.