Tháng Sáu 5, 2023

Phân tích đa thức \({x^3} + {x^2} – 6x\) thành nhân tử

Phân tích đa thức \({x^3} + {x^2} – 6x\) thành nhân tử

A. \(\left( {x + 3} \right)\left( {x – 2} \right)\)

B. \(x\left( {x + 3} \right)\left( {x – 2} \right)\)

C. \({\left( {x + 3} \right)^2}\left( {x – 2} \right)\)

D. \(\left( {x + 3} \right){\left( {x – 2} \right)^2}\)

Hướng dẫn Chọn đáp án là: B

Phương pháp giải:

Rút nhân tử chung \(x\) và tách hạng tử \(x\) thành \(3x – 2x\) sau đó nhóm hợp lý tạo nhân tử chung.

Lời giải chi tiết:

\(\begin{array}{l}{x^3} + {x^2} – 6x = x\left( {{x^2} + x – 6} \right)\\ \,\,\,\,\,\,\,\,\,\, = x\left( {{x^2} + 3x – 2x – 6} \right)\\ \,\,\,\,\,\,\,\,\,\, = x\left[ {x\left( {x + 3} \right) – 2\left( {x + 3} \right)} \right]\\ \,\,\,\,\,\,\,\,\,\, = x\left( {x + 3} \right)\left( {x – 2} \right)\end{array}\)

Chọn B.