Tháng Tư 18, 2024

Tìm tiệm cận ngang của đồ thị hàm số

Tìm tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y = \frac{{3 – x}}{{x + 3}}$.
A. y=-1
B. x=-1
C. x=-3
D. y=1
Hướng dẫn
$\mathop {\lim }\limits_{x \to + \infty } \frac{{3 – x}}{{x + 3}} = – 1$
Vậy tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y = \frac{{3 – x}}{{x + 3}}$ là y=-1.