Tháng Mười Hai 1, 2023

Tìm số giao điểm của đồ thị hàm số $y = \frac{{3{x^2}}}{{x + 2}}$ và đường thẳng $y = 2 – x$.

Tìm số giao điểm của đồ thị hàm số $y = \frac{{3{x^2}}}{{x + 2}}$ và đường thẳng $y = 2 – x$.
A. 0
B. 1
C. 2
D. 3
Hướng dẫn
Phương trình hoành độ giao điểm: $\frac{{3{x^2}}}{{x + 2}} = 2 – x \Leftrightarrow x = \pm 1.$