Tháng Hai 24, 2024

Tìm số giao điểm n của hai đồ thị $y = {x^4} – 3{x^2} + 2$ và $y=x^2-2$

Tìm số giao điểm n của hai đồ thị $y = {x^4} – 3{x^2} + 2$ và $y=x^2-2$
A. $n=0$
B. $n=1$
C. $n=4$
D. $n=2$
Hướng dẫn
Phương trình hoành độ giao điểm đồ thị hai hàm số là:
${x^4} – 3{x^2} + 2 = {x^2} – 2 \Leftrightarrow {x^4} – 4{x^2} + 4 = 0 \Leftrightarrow {\left( {{x^2} – 2} \right)^2} = 0$
$\begin{array}{l} \Leftrightarrow {x^2} – 2 = 0 \Leftrightarrow \left[ {\begin{array}{*{20}{c}} {x = \sqrt 2 }\\ {x = – \sqrt 2 } \end{array}} \right.\\ \Rightarrow n = 2 \end{array}$