Tháng Sáu 5, 2023

Tìm giá trị của \(x\) thỏa mãn: \({\left( {2x – 1} \right)^2} – 4x\left( {x + 3} \right) = 17\)

Tìm giá trị của \(x\) thỏa mãn:

\({\left( {2x – 1} \right)^2} – 4x\left( {x + 3} \right) = 17\)

A. \(x = 1\)

B. \(x = 2\)

C. \(x = -1\)

D. \(x = -2\)

Hướng dẫn Chọn đáp án là: C

Phương pháp giải:

Áp dụng hằng đẳng thức: \({\left( {A – B} \right)^2} = {A^2} – 2AB + {B^2}\) và quy tắc nhân đơn thức với đa thức, phá ngoặc, thu gọn giải ra được \(x\) thỏa mãn.

Lời giải chi tiết:

\({\left( {2x – 1} \right)^2} – 4x\left( {x + 3} \right) = 17\)

\(\begin{array}{l} \Leftrightarrow {\left( {2x} \right)^2} – 2.2x.1 + {1^2} – 4.{x^2} – 4x.3 = 17\\ \Leftrightarrow 4{x^2} – 4x + 1 – 4{x^2} – 12x = 17\\ \Leftrightarrow – 16x = 16\\ \Leftrightarrow x = – 1\end{array}\)

Vậy \(x = – 1.\)

Chọn C.