Tháng Sáu 9, 2023

Sử dụng các hằng đẳng thức để tính: \({41^2};\,\,{19^2};\,\,28.32\)

Sử dụng các hằng đẳng thức để tính: \({41^2};\,\,{19^2};\,\,28.32\)

Phương pháp giải:

Áp dụng hằng đẳng thức: \({\left( {A + B} \right)^2} = {A^2} + 2AB + {B^2}\); \({\left( {A – B} \right)^2} = {A^2} – 2AB + {B^2}\); \({A^2} – {B^2} = \left( {A + B} \right)\left( {A – B} \right)\) để tách \(41 = 40 + 1;\,\,\)\(19 = 20 – 1;\,\)\(28.32 = \left( {30 – 2} \right)\left( {30 + 2} \right).\)

Lời giải chi tiết:

\({41^2} = {\left( {40 + 1} \right)^2} = {40^2} + 2.40.1 + {1^2}\)\( = 1600 + 80 + 1 = 1681\)

\({19^2} = {\left( {20 – 1} \right)^2} = {20^2} – 2.20 + 1\)\( = 400 – 40 + 1 = 361\)

\(28.32 = \left( {30 – 2} \right)\left( {30 + 2} \right)\)\( = {30^2} – {2^2} = 900 – 4 = 896\)