Tháng Năm 31, 2023

Tìm giá trị của \(x\) thỏa mãn: \(\left( {{x^2} – 4x + 4} \right) + \left( {x – 2} \right)\left( {x – 3} \right) – {x^2} + 4 = 0\)

Tìm giá trị của \(x\) thỏa mãn:

\(\left( {{x^2} – 4x + 4} \right) + \left( {x – 2} \right)\left( {x – 3} \right) – {x^2} + 4 = 0\)

A. \(x = -2\) hoặc \(x = 7\)

B. \(x = 2\) hoặc \(x = 7\)

C. \(x = -2\) hoặc \(x = -7\)

D. \(x = 2\) hoặc \(x = -7\)

Hướng dẫn Chọn đáp án là: B

Phương pháp giải:

Áp dụng hằng đẳng thức: \({\left( {A + B} \right)^2} = {A^2} + 2AB + {B^2}\); \({\left( {A – B} \right)^2} = {A^2} – 2AB + {B^2}\); \({A^2} – {B^2} = \left( {A + B} \right)\left( {A – B} \right)\) để rút ra nhân tử chung và giải.

Lời giải chi tiết:

\(\left( {{x^2} – 4x + 4} \right) + \left( {x – 2} \right)\left( {x – 3} \right) – {x^2} + 4 = 0\)

\(\begin{array}{l} \Leftrightarrow \left( {{x^2} – 2.2x + {2^2}} \right) + \left( {x – 2} \right)\left( {x – 3} \right) – \left( {{x^2} – 4} \right) = 0\\ \Leftrightarrow {\left( {x – 2} \right)^2} + \left( {x – 2} \right)\left( {x – 3} \right) – \left( {x + 2} \right)\left( {x – 2} \right) = 0\\ \Leftrightarrow \left( {x – 2} \right)\left[ {x – 2 + x – 3 – \left( {x + 2} \right)} \right] = 0\\ \Leftrightarrow \left( {x – 2} \right)\left( {2x – 5 – x – 2} \right) = 0\\ \Leftrightarrow \left( {x – 2} \right)\left( {x – 7} \right) = 0\\ \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}x – 2 = 0\\x – 7 = 0\end{array} \right. \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}x = 2\\x = 7\end{array} \right.\end{array}\)

Vậy \(x = 2\) hoặc \(x = 7.\)

Chọn B.