Tháng Mười 17, 2021

: Ở động vật nếu số tinh bào bậc I và số noãn bào bậc I bằng nhau có thể kết luận nào sau đây đúng

: Ở động vật nếu số tinh bào bậc I và số noãn bào bậc I bằng nhau có thể kết luận nào sau
đây đúng
A. Số tinh trùng nhiều gấp đôi số trứng
B. Số tinh trùng nhiều gấp 4 lần số trứng
C. Số trứng nhiều gấp 4 lần số tinh trùng
D. Số tinh trùng và số trứng bằng nhau

Hướng dẫn

Số tinh bào bậc I và số noãn bào bậc I bằng nhau thì số tinh trùng nhiều gấp 4 lần số trứng
Đáp án cần chọn là: B