Tháng Mười 19, 2021

: Một tế bào gà có 78 NST nguyên phân 3 lần tạo ra bao nhiêu tế bào con?

: Một tế bào gà có 78 NST nguyên phân 3 lần tạo ra bao nhiêu tế bào con? Mang bao nhiêu
NST?
A. 8 tế bào con – 624 NST
B. 3 tế bào con – 234 NST
C. 6 tế bào con – 468 NST
D. 4 tế bào con – 312 NST

Hướng dẫn

Một tế bào phân chia 1 lần cho 2 tế bào con, nếu nguyên phân ba lần cho 2 ×2 ×2
=2$^{3}$ =8 tế bào con
Các tế bào con có bộ NST giống tế bào mẹ, vậy 8 tế bào con có 8 × 78 =624 NST.
Đáp án cần chọn là: A