Tháng Mười 22, 2021

Một tế bào người đang thực hiện quá trình giảm phân. Số NST trong một tế bào ở kì sau của giảm phân I và ở kì sau của giảm phân II lần lượt là:

Một tế bào người đang thực hiện quá trình giảm phân. Số NST trong một tế bào ở kì sau của
giảm phân I và ở kì sau của giảm phân II lần lượt là:
A. 46 và 46.
B. 46 và 23.
C. 23 và 46.
D. 92 và 46.

Hướng dẫn

Số NST trong một tế bào ở kì sau của giảm phân I và ở kì sau của giảm phân II lần lượt là: 46 kép và
46 đơn.
Đáp án cần chọn là: A