Tháng Mười 17, 2021

: Số lượng nhiễm sắc thể trong một tế bào ở giai đoạn kỳ đầu giảm phân 2 là

: Số lượng nhiễm sắc thể trong một tế bào ở giai đoạn kỳ đầu giảm phân 2 là
A. 1n nhiễm sắc thể đơn
B. 2n nhiễm sắc thể đơn
C. 2n nhiễm sắc thể kép
D. 1n nhiễm sắc thể kép

Hướng dẫn

Số lượng nhiễm sắc thể trong một tế bào ở giai đoạn kỳ đầu giảm phân 2 là 1n nhiễm sắc thể kép.
Đáp án cần chọn là: D