Tháng Mười 19, 2021

: Quá trình nguyên phân từ 1 hợp tử của ruồi giấm đã tạo ra 16 tế bào mới. Số lượng nhiễm sắc thể đơn ở kỳ cuối của đợt nguyên phân tiếp theo là:

: Quá trình nguyên phân từ 1 hợp tử của ruồi giấm đã tạo ra 16 tế bào mới. Số lượng nhiễm
sắc thể đơn ở kỳ cuối của đợt nguyên phân tiếp theo là:
A. 64
B. 128
C. 512
D. 256

Hướng dẫn

1 hợp tử của ruồi giấm NP tạo ra 16 tế bào mới => Trải qua 4 lần nguyên phân, số nhiễm sắc thể
đơn ở kỳ cuối của đợt nguyên phân tiếp theo -> lúc này có 2$^{5 }$= 32 tế bào
Số NST đơn là: 32 x 8 = 256.
Đáp án cần chọn là: D