Tháng Mười 23, 2021

: Có 5 tinh bào bậc I tiến hành giảm phân, kết quả nào sau đây đúng?

: Có 5 tinh bào bậc I tiến hành giảm phân, kết quả nào sau đây đúng?
A. Có 20 tinh trùng
B. Có 15 tinh trùng,
C. Có 10 tinh trùng
D. Có 5 tinh trùng.

Hướng dẫn

5 tinh bào bậc I tiến hành giảm phân tạo 4 x 5 = 20 tinh trùng
Đáp án cần chọn là: A