Tháng Mười 26, 2021

: Có 4 tinh bào bậc 1 tiến hành giảm phấn, kết quả nào sau đây đúng?

: Có 4 tinh bào bậc 1 tiến hành giảm phấn, kết quả nào sau đây đúng?
A. Có 16 tinh trùng.
B. Có 20 tỉnh trùng,
C. Có 12 tinh trùng.
D. Có 4 tinh trùng.

Hướng dẫn

4 tinh bào bậc I tiến hành giảm phân tạo 4 x 4 = 16 tinh trùng
Đáp án cần chọn là: A