Tháng Mười 23, 2021

Có 24 noãn bào bậc I của chuột qua giảm phân bình thường, số trứng được tạo ra là bao nhiêu trong các trường hợp sau?

Có 24 noãn bào bậc I của chuột qua giảm phân bình thường, số trứng được tạo ra là bao nhiêu
trong các trường hợp sau?
A. 12.
B. 48.
C. 24.
D. 6

Hướng dẫn

Có 24 noãn bào bậc I của chuột qua giảm phân tạo: 24 x 1 = 24 trứng
Đáp án cần chọn là: C