Tháng Mười 17, 2021

: Chuột có bộ NST 2n = 40. Có 12 tinh bào bậc I của chuột giảm phân bình thường, số tinh trùng đã được tạo ra và sô NST có trong các tinh trùng là:

: Chuột có bộ NST 2n = 40. Có 12 tinh bào bậc I của chuột giảm phân bình thường, số tinh trùng
đã được tạo ra và sô NST có trong các tinh trùng là:
A. 24 (tinh trùng) và 480 (NST)
B. 40 (tinh trùng) và 160 (NST)
C. 48 (tinh trùng) và 480 (NST)
D. 48 (tinh trùng) và 960 (NST)

Hướng dẫn

12 tinh bào bậc I tiến hành giảm phân tạo 4 x 12 = 48 tinh trùng
Số NST có trong các tinh trùng là: 48 x (40 : 2) = 960 NST
Đáp án cần chọn là: D