Tháng Sáu 8, 2023

Tìm căn bậc hai số học của các số sau rồi suy ra căn bậc hai của chúng: 4; 49; 0,01; 0,0009

Tìm căn bậc hai số học của các số sau rồi suy ra căn bậc hai của chúng: 4; 49; 0,01; 0,0009

A \(\sqrt 4 = 2 \Rightarrow 4\) có căn bậc hai là: \(2.\)

\(\sqrt {49} = 7 \Rightarrow 49\) có căn bậc hai là: \(7.\)

\(\sqrt {0,01} = 0,1 \Rightarrow 0,01\) có căn bậc hai là: \( – 0,1.\)

\(\sqrt {0,0009} = 0,03 \Rightarrow 0,0009\) có căn bậc hai là: \(0,03.\)

B \(\sqrt 4 = 2 \Rightarrow 4\) có căn bậc hai là: \(-2.\)

\(\sqrt {49} = 7 \Rightarrow 49\) có căn bậc hai là: \( – 7.\)

\(\sqrt {0,01} = 0,1 \Rightarrow 0,01\) có căn bậc hai là: \( – 0,1.\)

\(\sqrt {0,0009} = 0,03 \Rightarrow 0,0009\) có căn bậc hai là: \(-0,03.\)

C \(\sqrt 4 = 2 \Rightarrow 4\) có căn bậc hai là: \(2.\)

\(\sqrt {49} = 7 \Rightarrow 49\) có căn bậc hai là: \( – 7.\)

\(\sqrt {0,01} = 0,1 \Rightarrow 0,01\) có căn bậc hai là: \( 0,1.\)

\(\sqrt {0,0009} = 0,03 \Rightarrow 0,0009\) có căn bậc hai là: \(-0,03.\)

D \(\sqrt 4 = 2 \Rightarrow 4\) có \(2\) căn bậc hai là: \(2\) và \( – 2.\)

\(\sqrt {49} = 7 \Rightarrow 49\) có \(2\) căn bậc hai là: \(7\) và \( – 7.\)

\(\sqrt {0,01} = 0,1 \Rightarrow 0,01\) có \(2\) căn bậc hai là: \(0,1\) và \( – 0,1.\)

\(\sqrt {0,0009} = 0,03 \Rightarrow 0,0009\) có \(2\) căn bậc hai là: \(0,03\) và \( – 0,03.\)

Hướng dẫn Chọn đáp án là: D

Lời giải chi tiết:

\(\sqrt 4 = 2 \Rightarrow 4\) có \(2\) căn bậc hai là: \(2\) và \( – 2.\)

\(\sqrt {49} = 7 \Rightarrow 49\) có \(2\) căn bậc hai là: \(7\) và \( – 7.\)

\(\sqrt {0,01} = 0,1 \Rightarrow 0,01\) có \(2\) căn bậc hai là: \(0,1\) và \( – 0,1.\)

\(\sqrt {0,0009} = 0,03 \Rightarrow 0,0009\) có \(2\) căn bậc hai là: \(0,03\) và \( – 0,03.\)