Tháng Mười Một 30, 2023

Căn bậc hai số học của \(144\) là: A \(12\) B \(13\) C \( – 12\) D \(12\) và \( – 12\)

Căn bậc hai số học của \(144\) là:

A \(12\)

B \(13\)

C \( – 12\)

D \(12\) và \( – 12\)

Hướng dẫn Chọn đáp án là: A

Phương pháp giải:

Căn bậc hai số học của số dương \(a\) là \(\sqrt a .\)

Lời giải chi tiết:

Ta có căn bậc hai số học của \(144\) là \(\sqrt {144} = 12.\)

Chọn A.