Tháng Ba 1, 2024

Tìm các câu đúng trong các câu sau:

Tìm các câu đúng trong các câu sau:

A. Căn bậc hai của \(0,0121\) là \(0,11.\)

B. Căn bậc hai của \(0,0121\) là \(1,1.\)

C. Căn bậc hai của \(0,0121\) là \(0,11.\) và \( – 0,11.\)

D. \(\sqrt {0,0121} = \pm 0,11\)

E. \(\sqrt {0,0121} = 0,11\)

A câu A và E đúng

B Câu C và E đúng

C Câu D đúng

D Câu C đúng

Hướng dẫn Chọn đáp án là: B

Lời giải chi tiết:

Đáp án A, B sai vì \(0,0121\) có hai căn bậc hai là \(0,11\) và \( – 0,11.\)

Đáp án D sai vì \(\sqrt {0,0121} = 0,11.\)

Đáp C và câu E đúng.