Tháng Ba 1, 2024

Căn bậc hai số học của \(4\) là A \( – 2\) B \(2\) và \( – 2\) C \(2\) D \(16\)

Căn bậc hai số học của \(4\) là

A \( – 2\)

B \(2\) và \( – 2\)

C \(2\)

D \(16\)

Hướng dẫn Chọn đáp án là: C

Phương pháp giải:

Số \(a > 0\) có căn bậc hai số học là \(\sqrt a .\)

Lời giải chi tiết:

Số \(4\) có căn bậc hai số học là: \(\sqrt 4 = 2\)

Chọn C.