Tháng Tư 16, 2024

Căn bậc hai số học của \(16\) là A \(4\) B \( – 4\) C \( \pm 4\) D \(256\)

Căn bậc hai số học của \(16\) là

A \(4\)

B \( – 4\)

C \( \pm 4\)

D \(256\)

Hướng dẫn Chọn đáp án là: A

Phương pháp giải:

Với số dương \(a\), số \(\sqrt a \) được gọi là căn bậc hai số học của số \(a\).

Lời giải chi tiết:

\(\sqrt {16} = 4\), vì \(4 \ge 0\) và \({4^2} = 16\).

Vậy căn bậc hai số học của \(16\) là \(4\).

Chọn A.