Tháng Sáu 9, 2023

Số 9 có bao nhiêu căn bậc hai? A \(0\) B \(1\) C \(2\) D \(3\)

Số 9 có bao nhiêu căn bậc hai?

A \(0\)

B \(1\)

C \(2\)

D \(3\)

Hướng dẫn Chọn đáp án là: C

Phương pháp giải:

Với số thực dương \(a\) có 2 căn bậc hai là \(\sqrt a \) và \( – \sqrt a .\)

Lời giải chi tiết:

Ta có \(9\) có \(2\) căn bậc hai là \(3\) và \( – 3.\)

Chọn C.