Tháng Mười Hai 6, 2023

Căn bậc hai số học của \(36\) là: A \( – 6\) B \(6\) C \(72\) D \(18\)

Căn bậc hai số học của \(36\) là:

A \( – 6\)

B \(6\)

C \(72\)

D \(18\)

Hướng dẫn Chọn đáp án là: B

Phương pháp giải:

Số dương \(a\) có căn bậc hai số học là \(\sqrt a .\)

Lời giải chi tiết:

Ta có \(36\) có căn bậc hai số học là \(\sqrt {36} = 6.\)

Chọn B.