Tháng Ba 24, 2023

Tính giá trị các biểu thức sau: \(T = \sqrt 4 + \sqrt {25} – \sqrt 9 \) A \(T = 1\) B \(T = 2\) C \(T = 3\) D \(T = 4\)

Tính giá trị các biểu thức sau: \(T = \sqrt 4 + \sqrt {25} – \sqrt 9 \)

A \(T = 1\)

B \(T = 2\)

C \(T = 3\)

D \(T = 4\)

Hướng dẫn Chọn đáp án là: D

Phương pháp giải:

Khai căn bậc hai của một số. \(\sqrt {{A^2}} = \left| A \right| = \left\{ \begin{array}{l}A,\,\,khi\,\,\,A \ge 0\\ – A,\,\,khi\,\,A < 0\end{array} \right.\)

Lời giải chi tiết:

Ta có: \(T = \sqrt 4 + \sqrt {25} – \sqrt 9 = 2 + 5 – 3 = 4\)

Chọn D.