Tháng Năm 22, 2022

Thực hiện phép tính \(\frac{5}{{11}}:\frac{{15}}{{22}}\) ta được kết quả là:

Thực hiện phép tính \(\frac{5}{{11}}:\frac{{15}}{{22}}\) ta được kết quả là:

A. \(\frac{2}{{ – \,5}}\)

B. \(\frac{3}{4}\)

C. \(\frac{2}{3}\)

D. \(\frac{3}{2}\)

Hướng dẫn

Chọn đáp án là: C

Phương pháp giải:

Sử dụng qui tắc chia hai số hữu tỉ.

Ta có \(\frac{5}{{11}}:\frac{{15}}{{22}}\)\( = \frac{5}{{11}}.\frac{{22}}{{15}} = \frac{{5.22}}{{11.15}} = \frac{2}{3}\)

Chọn C.