Tháng Năm 22, 2022

Số nào sau đây là kết quả của phép tính \(1\frac{4}{5}:\left( { – \frac{3}{4}} \right)\)

Số nào sau đây là kết quả của phép tính \(1\frac{4}{5}:\left( { – \frac{3}{4}} \right)\)

A. \( – \frac{{12}}{5}\)

B. \(\frac{3}{4}\)

C. \(\frac{2}{{15}}\)

D. \(\frac{{12}}{5}\)

Hướng dẫn

Chọn đáp án là: A

Phương pháp giải:

+ Đưa hỗn số về dạng phân số

+ Thực hiện phép chia các phân số

Ta có \(1\frac{4}{5}:\left( { – \frac{3}{4}} \right)\)\( = \frac{9}{5}.\left( { – \frac{4}{3}} \right) = – \frac{{9.4}}{{5.3}} = – \frac{{12}}{5}\)

Chọn A.