Tháng Năm 29, 2022

Kết quả của phép tính \( – \frac{6}{7}.\frac{{21}}{{12}}\) là

Kết quả của phép tính \( – \frac{6}{7}.\frac{{21}}{{12}}\) là

A. \(\frac{3}{2}\)

B. \( – \frac{3}{2}\)

C. \(\frac{2}{3}\)

D. \( – \frac{2}{3}\)

Hướng dẫn

Chọn đáp án là: B

Phương pháp giải:

Sử dụng qui tắc nhân hai phân số.

Ta có \( – \frac{6}{7}.\frac{{21}}{{12}} = – \frac{6}{7}.\frac{7}{4} = \frac{{ – 6}}{4} = – \frac{3}{2}\)

Chọn B.