Tháng Năm 26, 2022

Kết quả của phép tính \(\frac{-8}{15}:\left( \frac{-4}{5} \right)\) là

Kết quả của phép tính \(\frac{-8}{15}:\left( \frac{-4}{5} \right)\) là

A. \(\frac{-2}{3}\) .

B. \(\frac{-3}{2}\)

C. \(\frac{2}{3}\)

D. \(\frac{3}{2}\)

Hướng dẫn

Chọn đáp án là: C

Phương pháp giải:

Thực hiện phép tính tuân theo quy tắc tính toán phép tính.

\(\frac{-8}{15}:\left( \frac{-4}{5} \right)=\frac{-8}{15}.\left( \frac{5}{-4} \right)=\frac{(-8).5}{15.(-4)}=\frac{2}{3}\)

Chọn C.