Tháng Mười Một 28, 2021

Ý không phản ánh đúng đặc điểm điểm nô lệ trong xã hội cổ đại phương Tây là

Ý không phản ánh đúng đặc điểm điểm nô lệ trong xã hội cổ đại phương Tây là

A. Giữ vai trò trọng yếu trong sản xuất

B. Phục vụ nhiều nhu cầu khác nhau của đời sống

C. Hoàn toàn lệ thuộc vào người chủ mua mình

D. Chỉ có một quyền duy nhất – quyền được coi là con người

Hướng dẫn

Đáp án: D