Tháng Mười Hai 6, 2023

Thực hiện phép tính: \(5\sqrt 9 – 3\sqrt 4 .\) A \(6\) B \(9\) C \(5\) D \(8\)

Thực hiện phép tính: \(5\sqrt 9 – 3\sqrt 4 .\)

A \(6\)

B \(9\)

C \(5\)

D \(8\)

Hướng dẫn Chọn đáp án là: B

Phương pháp giải:

Sử dụng công thức: \(\sqrt {{A^2}B} = \left| A \right|\sqrt B = \left\{ \begin{array}{l}A\sqrt B \,\,\,khi\,\,\,A \ge 0\\ – A\sqrt B \,\,\,khi\,\,\,A < 0\end{array} \right.,\,\,\,B \ge 0.\)

Lời giải chi tiết:

\(5\sqrt 9 – 3\sqrt 4 = 5.3 – 3.2 = 15 – 6 = 9\)

Chọn B.