Tháng Tư 2, 2023

Tính: \(\sqrt {16.25} \) A \(20\) B \(10\) C \(2\sqrt {5}\) D \(30\)

Tính: \(\sqrt {16.25} \)

A \(20\)

B \(10\)

C \(2\sqrt {5}\)

D \(30\)

Hướng dẫn Chọn đáp án là: A

Lời giải chi tiết:

\(\sqrt {16.25} = \sqrt {16} .\sqrt {25} = 4.5 = 20\)