Tháng Tư 2, 2023

\(\sqrt {605.5} \) A \(45\) B \(55\) C \(50\) D \(60\)

\(\sqrt {605.5} \)

A \(45\)

B \(55\)

C \(50\)

D \(60\)

Hướng dẫn Chọn đáp án là: B

Lời giải chi tiết:

\(\sqrt {605.5} = \sqrt {121.5.5} = \sqrt {121.25} = \sqrt {121} .\sqrt {25} = 11.5 = 55\)