Tháng Ba 31, 2023

\(\sqrt {320.45} \) A \(60\) B \(75\) C \(100\) D \(120\)

\(\sqrt {320.45} \)

A \(60\)

B \(75\)

C \(100\)

D \(120\)

Hướng dẫn Chọn đáp án là: D

Lời giải chi tiết:

\(\sqrt {320.45} = \sqrt {64.5.5.9} = \sqrt {64.25.9} = \sqrt {64} .\sqrt {25} .\sqrt 9 = 8.5.3 = 120\)