Tháng Ba 31, 2023

Giá tị của biểu thức \(A = 3\sqrt {80} – 2\sqrt {20} \) bằng A \(2\sqrt 5 .\) B \(8\sqrt 5 .\) C \(\sqrt {60} .\) D \(16\sqrt 5 .\)

Giá tị của biểu thức \(A = 3\sqrt {80} – 2\sqrt {20} \) bằng

A \(2\sqrt 5 .\)

B \(8\sqrt 5 .\)

C \(\sqrt {60} .\)

D \(16\sqrt 5 .\)

Hướng dẫn Chọn đáp án là: B

Phương pháp giải:

Sử dụng công thức: \(\sqrt {{A^2}B} = \left| A \right|\sqrt B = \left\{ \begin{array}{l}A\sqrt B \,\,\,khi\,\,\,A \ge 0\\ – A\sqrt B \,\,\,khi\,\,\,\,A < 0\end{array} \right.,\,\,\,B \ge 0.\)

Lời giải chi tiết:

Ta có: \(A = 3\sqrt {80} – 2\sqrt {20} \) \( = 3\sqrt {{4^2}.5} – 2\sqrt {{2^2}.5} \)\( = 3.4\sqrt 5 – 2.2\sqrt 5 = 8\sqrt 5 \)

Chọn B.