Tháng Năm 31, 2023

Thực hiện phép chia \(\left( {{x^2} – 3x + 2} \right):\left( {x – 2} \right)\)

Thực hiện phép chia \(\left( {{x^2} – 3x + 2} \right):\left( {x – 2} \right)\)

A. \(x – 2\)

B. \(x – 1\)

C. \(x + 1\)

D. \(x + 2\)

Hướng dẫn Chọn đáp án là: B

Phương pháp giải:

Thực hiện phép chia đa thức một biến đã sắp xếp.

Lời giải chi tiết:

Hay \(\left( {{x^2} – 3x + 2} \right):\left( {x – 2} \right) = x – 1.\)

Chọn B.