Tháng Sáu 8, 2023

Tính giá trị biểu thức \(A = \left( {4{x^3} + 3{x^2} – 2x} \right):\left( {{x^2} + {3 \over 4}x – {1 \over 2}} \right)\) tại x = 2 :

Tính giá trị biểu thức \(A = \left( {4{x^3} + 3{x^2} – 2x} \right):\left( {{x^2} + {3 \over 4}x – {1 \over 2}} \right)\) tại x = 2 :

A. 8

B. 9

C. 10

D. 12

Hướng dẫn Chọn đáp án là: A

Phương pháp giải:

– Đặt phép chia.

– Ta thu được biểu thức rút gọn, ta thay giá trị biến đã biết vào biểu thức rút gọn để tìm được giá trị biểu thức.

Lời giải chi tiết:

Tại x = 2 , ta có: \(A = 4x = 4.2 = 8\)