Tháng Sáu 5, 2023

Tìm đa thức bị chia biết đa thức chia là \(\left( {{x^2} + x + 1} \right)\), thương là (x + 3) , dư là x – 2:

Tìm đa thức bị chia biết đa thức chia là \(\left( {{x^2} + x + 1} \right)\), thương là (x + 3) , dư là x – 2:

A. \({x^3} + 4{x^2} + 5x + 1\)

B. \({x^3} – 4{x^2} + 5x + 1\)

C. \({x^3} – 4{x^2} – 5x + 1\)

D. \({x^3} + 4{x^2} – 5x + 1\)

Hướng dẫn Chọn đáp án là: A

Phương pháp giải:

– Ta nhân đa thức thương với đa thức chia rồi cộng với số dư, ta thu được đa thức bị chia cần tìm.

Lời giải chi tiết:

Đa thức bị chia cần tìm là:

\(\left( {{x^2} + x + 1} \right)\left( {x + 3} \right) + x – 2 = {x^2}.x + 3{x^2} + x.x + 3x + x + 3 + x – 2 = {x^3} + 4{x^2} + 5x + 1\)

Chọn A.