Tháng Ba 3, 2024

Kết quả của phép chia \(\left( {{x^3} + 2{x^2} – 5x + 2} \right):\left( {{x^2} + 3x – 2} \right)\) là

Kết quả của phép chia \(\left( {{x^3} + 2{x^2} – 5x + 2} \right):\left( {{x^2} + 3x – 2} \right)\) là

A. \(x – 2\)

B. \(x – 1\)

C. \(x + 1\)

D. \(x + 2\)

Hướng dẫn Chọn đáp án là: B

Phương pháp giải:

Thực hiện phép chia đa thức một biến đã sắp xếp.

Lời giải chi tiết:

Hay \({x^3} + 2{x^2} – 5x + 2 = \left( {{x^2} + 3x – 2} \right)\left( {x – 1} \right)\)

Chọn B.