Tháng Bảy 4, 2022

Theo quy định hiện hành về khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên, đảng viên được khen thưởng “đảng viên xuất sắc, tiêu biểu cơ sở” mấy năm liên tục thì đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh khen thưởng “đảng viên xuất sắc, tiêu biểu cấp trên cơ sở”?

Theo quy định hiện hành về khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên, đảng viên được khen thưởng “đảng viên xuất sắc, tiêu biểu cơ sở” mấy năm liên tục thì đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh khen thưởng “đảng viên xuất sắc, tiêu biểu cấp trên cơ sở”?

A. 2 năm

B. 3 năm

C. 4 năm

D. 5 năm

Chọn đáp án là D