Tháng Bảy 4, 2022

Mức phân loại nào dưới đây không phải là mức đánh giá, phân loại đảng viên hàng năm?

Mức phân loại nào dưới đây không phải là mức đánh giá, phân loại đảng viên hàng năm?

A. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

B. Hoàn thành tốt nhiệm vụ

C. Hoàn thành nhiệm vụ

D. Hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực.

Chọn đáp án là D