Tháng Bảy 2, 2022

Theo quy định hiện hành về khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên, một trong những điều kiện để được Ban Thường vụ Tỉnh ủy khen thưởng tổ chức cơ sở đảng “trong sạch, vững mạnh tiêu biểu cấp tỉnh” là:

Theo quy định hiện hành về khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên, một trong những điều kiện để được Ban Thường vụ Tỉnh ủy khen thưởng tổ chức cơ sở đảng “trong sạch, vững mạnh tiêu biểu cấp tỉnh” là:

A. 3 năm liền được khen thưởng “trong sạch, vững mạnh tiêu biểu cấp trên cơ sở”.

B. 4 năm liền được khen thưởng “trong sạch, vững mạnh tiêu biểu cấp trên cơ sở”.

C. 5 năm liền được khen thưởng “trong sạch, vững mạnh tiêu biểu cấp trên cơ sở”.

D. 6 năm liền được khen thưởng “trong sạch, vững mạnh tiêu biểu cấp trên cơ sở”.

Chọn đáp án là C

Theo quy định hiện hành về khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên, một trong những điều kiện để được Ban Thường vụ Tỉnh ủy khen thưởng “đảng viên xuất sắc tiêu biểu cấp tỉnh” là:

Theo quy định hiện hành về khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên, một trong những điều kiện để được Ban Thường vụ Tỉnh ủy khen thưởng “đảng viên xuất sắc tiêu biểu cấp tỉnh” là:

A. 3 năm liền được khen thưởng “đảng viên xuất sắc, tiêu biểu cấp trên cơ sở”.

B. 4 năm liền được khen thưởng “đảng viên xuất sắc, tiêu biểu cấp trên cơ sở”.

C. 5 năm liền được khen thưởng “đảng viên xuất sắc, tiêu biểu cấp trên cơ sở”.

D. 6 năm liền được khen thưởng “đảng viên xuất sắc, tiêu biểu cấp trên cơ sở”.

Chọn đáp án là C

Theo quy định hiện hành về khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên, một trong những điều kiện để được cấp có thẩm quyền khen thưởng tổ chức cơ sở đảng “trong sạch, vững mạnh tiêu biểu cấp trên cơ sở” là:

Theo quy định hiện hành về khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên, một trong những điều kiện để được cấp có thẩm quyền khen thưởng tổ chức cơ sở đảng “trong sạch, vững mạnh tiêu biểu cấp trên cơ sở” là:

A. 3 năm liền được khen thưởng “trong sạch, vững mạnh tiêu biểu cấp cơ sở”.

B. 4 năm liền được khen thưởng “trong sạch, vững mạnh tiêu biểu cấp cơ sở”.

C. 5 năm liền được khen thưởng “trong sạch, vững mạnh tiêu biểu cấp cơ sở”.

D. 6 năm liền được khen thưởng “trong sạch, vững mạnh tiêu biểu cấp cơ sở”.

Chọn đáp án là C