Tháng Bảy 7, 2022

Cấp uỷ có thẩm quyền phải xem xét, quyết định đồng ý hoặc không đồng ý công nhận đảng viên chính thức và thông báo kết quả cho chi bộ trong thời hạn bao lâu (kể từ ngày chi bộ có nghị quyết đề nghị công nhận đảng viên chính thức)?

Cấp uỷ có thẩm quyền phải xem xét, quyết định đồng ý hoặc không đồng ý công nhận đảng viên chính thức và thông báo kết quả cho chi bộ trong thời hạn bao lâu (kể từ ngày chi bộ có nghị quyết đề nghị công nhận đảng viên chính thức)?

A. 60 ngày.

B. 60 ngày làm việc.

C. 45 ngày làm việc.

D. 30 ngày làm việc.

Chọn đáp án là D