Tháng Bảy 4, 2022

Theo Quy định hiện hành của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về thi hành Điều lệ Đảng, đối với cấp cơ sở, số lượng cấp uỷ viên chỉ định tăng thêm không được quá bao nhiêu % so với số lượng cấp uỷ viên mà đại hội đã quyết định ?

Theo Quy định hiện hành của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về thi hành Điều lệ Đảng, đối với cấp cơ sở, số lượng cấp uỷ viên chỉ định tăng thêm không được quá bao nhiêu % so với số lượng cấp uỷ viên mà đại hội đã quyết định ?

A. 5%

B. 10%

C. 15%

D. 20%

Chọn đáp án là D